Kontakt

Sanofi Genzyme
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

LEMTRADA förändrar balansen i immunsystemet

För vårdpersonal

 • Skriv ut
 • Larger Smaller

  Teckenstorlek

 • Uppdaterad : 2018-09-04

Sjukdomsmekanismer vid multipel skleros (MS)

Vid MS blir vissa T-celler autoreaktiva och passerar blod-hjärnbarriären (BBB) i högre utsträckning än normalt. Väl på insidan av BBB, medierar de autoreaktiva T-cellerna den inflammatoriska responsen mot antigen inom CNS, vilket leder till rekrytering och aktivering av andra immunceller.1

B-celler agerar som antigenpresenterande celler för autoreaktiva T-celler och kan passera BBB för att orsaka skada i CNS genom att producera antikroppar och frisätta cytokiner.

Resultatet blir demyelinisering och axonförlust, vilket orsakar de skador och de symtom som är typiska vid MS.2

LEMTRADAS verkningsmekanism

LEMTRADA är en humaniserad monoklonal antikropp som selektivt riktas mit CD52.

Steg 1: LEMTRADA binder till glykoproteinet CD52

 • LEMTRADA (alemtuzumab) är en monoklonal antikropp som binder till glykoproteinet CD52, ett antigen som förekommer i höga nivåer på cellytan på T- och B-celler
 • CD52 förekommer i lägre nivåer på NK-celler, monocyter och makrofager och i mycket låg utsträckning på neutrofiler, plasmaceller och stamceller från benmärg
 • Den begränsade effekten på andra immunceller medför att dessa inte påverkas nämnvärt av LEMTRADA och därför kan fortsätta att utöva sin normala funktion1

 

LEMTRADA angriper både T- och B-celler

Steg 2: LEMTRADA angriper både T- och B-celler

 • LEMTRADA utarmar cirkulerande T- och B-celler vid varje behandlingsomgång
 • Övriga leukocyter påverkar minimalt3

 

Nybildning av T- och B-celler

Steg 3: Nybildning av T- och B-celler

Utarmningen följs av ett distinkt mönster av repopulation av T- och B-celler: 

 • B-cellsåterhämtningen sker vanligtvis inom 6 månader
 • Antalet T-celler stiger långsammare och är i allmänhet under ursprungsnivåerna 12 månader efter behandlingen3
 • Repopulationen leder till en förändrad balans i immunsystemet, där antalet, proportionerna och egenskaperna hos vissa undergrupper av lymfocyter förändras. LEMTRADA leder till ett skifte från en pro-inflammatorisk till en anti-inflammatorisk cytokinprofil4
 • Den förändrade balansen i immunsystemet kan vara en förklaring till den långvariga effekt man kan se på MS-sjukdomen efter behandling med LEMTRADA3

Referenser

1. Hemmer B. et al Nat Clin Pract Neurol. 2006:2:201-211
2. Compston A. et al. Lancet 2008;372:1502-1517
3. LEMTRADA Produktresumé
4. Zhang X. et al. J Immunol 2013;191:5867-5874