Kontakt

Sanofi Genzyme
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Provtagning och monitorering

För vårdpersonal

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2018-03-20

Provtagning inleds före behandlingsstart och fortgår sedan under 48 månader efter senaste infusion enligt schema nedan.1

LEMTRADA-behandling kan i enstaka fall innebära risk för potentiellt allvarliga autoimmuna biverkningar. Dock är dessa möjliga att upptäcka i tidigt skede och kan därmed handläggas och behandlas framgångsrikt.1

Provtagning och monitorering

Det är viktigt att patienten är införstådd med vikten av att lämna regelbundna prover (under 48 månader efter senaste infusionen), även om patienten är asymtomatisk och MS-sjukdomen är under kontroll.

Planera den regelbundna uppföljningen tillsammans med patienten. Se Hjälpmedel för monitorering angående de hjälpmedel som finns tillgängliga för detta.

Gå igenom Patientguiden och Bipacksedeln för LEMTRADA tillsammans med din patient. Påminn patienten om att vara uppmärksam på symtom på autoimmuna sjukdomar och att söka vård vid symtom eller eventuell oro.

* Hos patienter utan anemes på vattkoppor eller utan vaccination mot VZV.

Referens

1. LEMTRADA Produktresumé